Program

Stawiamy na rozwój gminy, wsparcie dla przedsiębiorców i wsparcie dla naszych mieszkańców. Chcemy, żeby Gmina Nowy Targ była prężnym ośrodkiem turystycznym, sportowym, oświatowym, kulturalnym, gospodarczym i administracyjnym, oferującym miejsca pracy, zaopatrzenie dla okolicznych miejscowości, by dysponowała bogatą bazą noclegową, rozwiniętą branżą usługową, gastronomiczną oraz warunkami dla rozwoju przedsiębiorczości. Wiemy, że są to cele niezwykle ambitne, ale krok po kroku wspólnie możemy je zrealizować, podejmując następujące działania:

1. ROZWÓJ TURYSTYKI:

 • Poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
 • Stworzenie preferencji dla osób rozpoczynających działalność agroturystyczną i podnoszących standard gospodarstw agroturystycznych.
 • Utworzenie w gminie szlaku turystycznego, gdzie powstaną charakterystyczne dla regionu rzeźby w każdej miejscowości, ich zadaniem będzie przyciąganie turystów.

 • Zwiększenie promocji gminy na zewnątrz.

 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki, kultury i sportu w gminie – współpraca partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych.

 • Rozwój nowych tras rowerowych i pieszych oraz integracja dotychczas istniejących w powiatowy i regionalny system tras turystycznych.

 • Dalsze tworzenie w gminie ścieżek edukacyjnych (przyrodniczych, historycznych, regionalnych) jako stałego elementu edukacji dzieci i młodzieży (turystyka edukacyjna).

 • Wspieranie rozwoju bazy noclegowej w gminie.

 • Wsparcie dla strategicznych inwestycji na terenie Gminy, które stworzą nowe miejsca pracy, wpłyną na rozwój branży usługowej i gastronomicznej, rozbudowę bazy noclegowej zwiększą wpływy podatkowe i będą rozwijały gminę- stworzenie na terenie gminy dwóch kompleksów, które będą służyć mieszkańcom i turystom zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym:

  • centrum rekreacyjno – sportowe (zimą lodowisko, a latem kąpielisko i tor do jazdy na wrotkach i rolkach)

  • Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej i Tor wyścigów konnych.

Obiekty mają być magnesem na turystów i nową atrakcją dla mieszkańców regionu.

 

Jako Wójt Gminy Nowy Targ będę wraz ze swoim zespołem aktywnie poszukiwał inwestorów z branży turystycznej i hotelowej, widząc ogromny potencjał rozwoju tego obszaru w naszej gminie.

 

2. WSPARCIE EDUKACJI I KULTURY:

 • Zorganizowanie i uruchomienie wspólnie z Radami Rodziców projektu „Gmina, Szkoła i Ja’’ motywującego dzieci do aktywnego włączenia się w działania szkolnej społeczności.

 

 • Organizacja wspólnie z Radami Rodziców przyjazdu do szkół na terenie gminy Mobilnego Planetarium lub jego zakup, żeby nauka dzieci w szkole była atrakcyjniejsza.

 • Stwarzanie warunków dla młodzieży do uczestnictwa w imprezach kulturalnych, pracy w zespołach tanecznych i muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

 • Realizacja programu edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych.

 • Rozszerzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – stworzenie oferty uzupełniającej w stosunku do szkół.

 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Targ - angażowanie młodzieży w sprawy samorządu tak, aby mogła decydować o sprawach ważnych dla niej. Celem większego zaangażowania w działalność samorządu radzie młodzieżowej zostałby przydzielony budżet, którym by dysponowała.

 • Powołanie Gminnej Rady Seniorów – by sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i stworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Także tej radzie zostałby przydzielony budżet, którym mogłaby dysponować, zaspokajając potrzeby osób starszych.

 • Stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który będzie promował, jak do tej pory, kulturę naszego regionu (Spisza i Podhala), a także realizował cele sportowe, koordynował współpracę z klubami sportowymi , UKS-ami, szkołami czy powiatowymi ośrodkami sportowymi.

 • Utworzenie stanowisk Liderów Sportu- osób, które poszerzą i uatrakcyjnią ofertę sportową dla dzieci i młodzieży.

3. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 

 • Stworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie inwestorzy będą mogli prowadzić działalność gospodarczą, uzyskując pomoc regionalną. Celem funkcjonowania SSE będzie przyspieszenie rozwoju gminy poprzez przyciąganie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Stworzenie Centrum Biznesu, miejsca dla przedsiębiorców i firm, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu i potrzebują na start biura albo w zupełności wystarczy im biurko. To właśnie dla takich firm Gmina będzie miała ofertę najmu.

 • Wykorzystanie lokalnych możliwości rozwoju przedsiębiorczości.

 • Organizowanie warunków i wspieranie inicjatyw, dających możliwość stworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy.

 • Przygotowywanie we współpracy z rożnymi organizacjami szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu gminy oraz osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

 • Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Nowy Targ, by współpracować z przedsiębiorcami i angażować ich w rozwój naszej gminy. Społeczna Rada Przedsiębiorców wspomagałaby gminę w wyznaczaniu kierunków jej rozwoju, które tworzyłyby miejsca pracy oraz zwiększały wpływy podatkowe gminy.

4. INFRASTRUKTURA I PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • Stworzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem w każdej miejscowości obszarów budowlanych, turystycznych, usługowych, rolnych i innych; przy współpracy z mieszkańcami.

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

 • Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonych.

 • Budowa sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, budowa nowych ujęć na terenach Gminy.

 • Wprowadzenie systemu gospodarczego budowy infrastruktury dla mieszkańców, dzięki temu będzie można realizować inwestycje w krótszym czasie.

 • Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.

 • Wspieranie realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

5. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH:

 • Wspieranie rozwoju kół gospodyń wiejskich. Zaangażowanie gospodarzy, którzy także chcą wspierać tradycje lokalne.
 • Wspieranie modernizacji istniejących gospodarstw rolnych.
 • Współpraca przy rozbudowie systemu doradztwa technologicznego, ekonomicznego, finansowego i prawnego dla rolników.
 • Wspieranie działań prowadzących do scalania gospodarstw rolnych.
 • Udzielanie pomocy doradczej i informacyjnej dla rolników aplikujących po fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz inne zewnętrzne źródła finansowania – zatrudnienie osób do pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych, współpraca z firmami zewnętrznymi oraz wsparcie od projektu do realizacji.
 • Zachowanie lasów jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej.
 • Promowanie dolesień nieużytków rolnych i gruntów słabych klas bonitacyjnych.

6. PROGRAMY WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW:

 • Posiłek w szkole i w domu, czyli organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, a także pomoc w dostarczaniu posiłków osobom niewychodzącym z domu, które ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność nie są w stanie same posiłków przygotować.
 • Korpus Wsparcia Seniorów - dla osób w wieku 60+, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 • Stworzenie w ramach programu "Senior+"  Klubu Seniora  w celu zaktywizowania osób starszych do  uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Wydawanie Gminnej  Karty Mieszkańca uprawniającej mieszkańców Gminy do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Nowy Targ i Partnerów Programu.

7. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

 • Podjęcie działań w celu stworzenia na terenie gminy :

  • centrum leczniczo - rehabilitacyjnego dla mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) w myśl idei świadczenia pomocy środowiskowej blisko miejsca zamieszkania osoby potrzebującej pomocy, z pierwszeństwem przyjęcia dla mieszkańców gminy

  • Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego - utworzenie i uruchomienie działania warsztatu terapii zajęciowej jako wsparcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.

 • Systematyczne doposażanie Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyznaczenie minimalnych standardów wyposażenia poszczególnych jednostek, prowadzenie regularnych akcji szkoleniowych dla uczniów i mieszkańców w ramach festynów organizowanych przez poszczególne miejscowości.

Jestem przekonany, że to właśnie my – ja i mój zespół-  jesteśmy odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej gminy.

Nazywam się Grzegorz Adamczyk i już 7 kwietnia 2024 r. moje nazwisko znajdzie się na karcie wyborczej do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Nowy Targ.

Wyborco! Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych! W Twoich rękach przyszłość Gminy Nowy Targ.

Grzegorz Adamczyk